top of page

| เรื่องราวมาเล่า  'วัดป่า' |

วัดปาธรรมอุทยานเปนรมณียวิปสสนาสถาน อุทยานปฏิบัติธรรมแหงจังหวัดมหาสารคาม มีฐานะเปนวัดราษฎร สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ในเขตการปกครองคณสงฆภาค ๙ ตั้งอยูเลขที่ ๑๔๙ หมูที่ ๘ บานเหลายาว ติดกับบริเวณพื้นที่ปาโคกดินแดง มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไรเศษ ของตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

การจัดแบงพื้นที่ใชสอยดวยความตั้งใจที่จะใหอารามแหงนี้ เปนปาที่เหมาะสมแกการเขามาแสวงหาความสงบ ความรู้ เจริญธรรม ปฏิบัติภาวนาเปนแหลงแสวงหาธรรมะดวยปญญา จึงเนนใหสมประโยชน สมสมัย สมธรรม แบงเปน ๖ โซน บนพื้นที่โฉนดที่ดินวัด ๓๙ ไร ๘๐ ตารางวา และเขตพื้นที่ติดตอกันเปนปาสาธารณะ จํานวน ๕๗๖ ไร

องค์พระะธาตุนาดูน หมายถึง พระธาตุเจดียที่เปนหลักฐานสําคัญวา “พุทธมณฑลอีสาน” ศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนาที่ปรากฏความเจริญรุงเรืองในรองรอยอารยธรรม พระพุทธศาสนาทั้งในอดีตและปจจุบันของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งตั้งอยูในภาคตะวันเฉียงเหนือของประเทศไทย การสรางวัดปาธรรมอุทยานขึ้นมาก็เพื่อบูชาคุณแผนดินไทย

วัตถุประสงคการสรางวัด ๕ ประการ

๑. เพื่อนอมถวายเปนพุทธบูชาเนื่องในมหามงคลธรรมาภิสมัยฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป

    แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา (๔ มิถุนายน ๒๕๕๕)

๒. เพื่อรวมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ป แหงการสถาปนาเมืองมหาสารคาม

    (๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘)

| อุทยานธรรม |

| บุคคลากร |

พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต

เจาอาวาสวัดปาธรรมอุทยาน

พระมหาอาย ธีรปญโญ, ดร.

ประธานคณะกรรมการ

จัดสรางอุโบสถพุทธชยันตี ฝายบรรพชิต

นายนริศ เชยกลิ่น 

ประธานคณะกรรมการ

จัดสรางอุโบสถพุทธชยันตี ฝายฆราวาส

bottom of page