top of page

ฝายฆราวาส

นายนริศ เชยกลิ่น

ประธานคณะกรรมการ

จัดสรางอุโบสถพุทธชยันตี

ศรัทธาที่ตั้งมั่น

เพื่อนของผมหลายคนถามผมวาทําไมถึงกลาหาญชาญชัย อาสารับเปนประธานคณะ กรรมการกอสรางพระอุโบสถพุทธชยันตีวัดปาธรรมอุทยานแหงนี้ เขาเหลานั้นคงเปนหวงวาจะ ไหวหรือจะมีปญญาหรือ จะทําไดจริงหรือเพราะเปนเรื่องใหญ ตองใชทุนทรัพยจํานวนมาก ไมใช เรื่องงายเลย   คําตอบเรื่องนี้คงตองยอนกลับไปถึงวันที่ไดไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียเปนครั้งแรกในชีวิต โดยการชักชวนของรองประธานคณะกรรมการฯ คุณพุทธิ พงษ  ดานบุญสุต เพื่อนรักคนหนึ่ง ทําใหไดมีโอกาสเห็นถึงความยากจน ความทุกขยากของผูคนที่ นั่น และเมื่อนึกยอนไปถึงสมัยพุทธกาลของพระองค เชื่อวาพระองคจักตองเผชิญกับความลําบาก ยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนในการเดินทางแสวงหาสัจธรรมและเมื่อทรงคนพบแลวก็ไดเสด็จออก เผยแพรธรรมะของพระองคเพื่อชวยเหลือผูคนผูทุกขยากเหลานั้น และเมื่อไดเขาไปกราบพระบาท ของพระพุทธองคในวิหาร ที่เมืองกุสินาราวินาทีนั้นไดเกิดความคิดตระหนักวาหากแมนมีโอกาสมีบุญมีศักยภาพเราจะตองทําอะไรสักอยางเพื่อแสดงความกตัญูทดแทนพระมหากรุณาธิคุณของ พระบรมศาสดา ที่ไดทรงอุทิศพระวรกายของพระองค เพื่อแสวงหาธรรมะและชี้ทางพนทุกขแกพุทธ บริษัททั้งปวง และเมื่อไดทราบจากพระอาจารย ดร.พระมหาอาย วามีวัดปาแหงนี้ซึ่งขณะนั้นเปนวัด เล็กๆ ยังไมมีศาสนสถานใดๆ เลย มีเพียงศาลาโรงทานชั้นเดียว เล็กๆ อยู ๑ หลัง และที่สําคัญ ที่สุดคือยังขาดพระอุโบสถที่จะเปนหัวใจของวัดเพื่อใชประกอบสังฆกรรมอันจะทําใหเปนวัดอยาง สมบูรณในพระพุทธศาสนา ประกอบกับศรัทธาในพระอาจารยกุหลาบ อัคคจิตโต เจาอาวาส, พระ มหาเดน ฐิตธัมโมซึ่งเปนพระสงฆผูปฎิบัติดีปฎิบัติชอบดวยจึงไดปวารณาตัว ตั้งจิตอธิษฐานดวยศรัทธาอยางมั่นคงที่จะเปนเจาภาพจัดสรางพระอุโบสถแหงนี้ใหแลวเสร็จใหจงไดโดยเริ่มตั้งแตปพ.ศ.๒๕๕๕อันเปนปพุทธขยันตีเปน ตนมาตลอดเวลาของการกอสรางไดรับความกรุณาจากทานผูมีจิตศรัทธาอาทิ คุณปริญญ จิราธิ วัฒน และคุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน,คุณสันติ ภิรมยภักดี ที่ใหความกรุณาใหการสนับสนุนและรวม บริจาคปจจัย รวมถึงคณะกรรมการกอสรางพระอุโบสถฯ อาทิ นพ.พิชัย  วิจักขณพันธ, พอ.อุทก นเรศเสนีย, คุณพุทธิพงษ  ดานบุญสุต, คุณการุญ นันทิลีพงศ, คุณสมศักดิ์  ฉัตรธีรภัทร, คุณจันทนา  ศรีวิริยะเลิศกุล, คุณจิรพล พงษธนะเศรษฐ และคุณเบญจมา อภัยวงศ รวมไปถึงทานที่มีสวนสําคัญ ในการออกแบบ การกอสรางอาทิ คุณภานุวัฒน จันลาวงศ  คุณประเสริฐ วชิรัคศศวกุล, คุณธีระชาติ  นุมานิต, คุณสมเกียรติ รอดดียิ่ง, บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมันต จํากัด (มหาชน) รวมไปถึง ครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย และบุญภาคีอีกมากมายหลายทานที่ไมไดเอยนามในที่นี้ ในการดําเนินงานตั้งแตแรกจนแลวเสร็จ ผมตองเรียกวาเปนความทาทายอยางหนึ่งในชีวิต เพราะงบประมาณในการกอสรางเดิมที่คาดวาจะอยูที่ประมาณ ๑๐ ลานบาท ไดเพิ่มขึ้นเปนกวา ๓๐ ลานบาท แตผมและคณะกรรมการทุกทานก็ไมไดยอทอ ไดรวมแรงรวมใจกันบอกบุญจัดหาปจจัย โดยการทอดกฐินสามัคคีอยางตอเนื่องมาหลายปจนสามารถระดมทุนปจจัยไดเพียงพอในที่สุด ทางดานรูปแบบสถาปตยกรรมคณะกรรมการไดสรุปกันวาเราตองการใหพระอุโบสถพุทธขยันตีนี้เปนตัวแทนของยุคสมัยปจจุบันที่เนนความเรียบงาย ใชวัสดุกอสรางสมัยใหม ใชสีที่ไมฉูดฉาด เพื่อสรางบรรยากาศแหงความสงบในจิตใจของพระสงฆและพุทธศาสนิกชนผูมาเยี่ยมเยือนและ ปฎิบัติธรรมในพระอูโบสถ จนออกมาเปนความงดงามตามที่เห็นในปจจุบัน สุดทายนี้ผมขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจาทุกรูป ทานกรรมการและบุญญภาคีทุกๆ ทาน ที่ไดทุมเทกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญา และปจจัย ในการจัดสรางพระอุโบสถพุทธชยันตี จนลุลวงดังที่ตั้งใจกันไว และขอใหพระอุโบสถแหงนี้เปนอนุสาวรียเปนอนุสรณของศรัทธาที่ตั้งมั่นของพวกเราเปนสถานที่ประกอบสังฆกรรมและเผยแผพุทธศาสนาแหงองคพระบรมศาสดาใหเจริญ งอกงามสืบตอไปตราบนานเทานาน

bottom of page