top of page

สระมุจลินท์สิงหนาคราช

๑. ความเปนมา

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ หลังจากเสร็จพิธีทอดกฐินสามัคคีสรางอุโบสถพุทธชยันตีแลว ทานพระมหาอาย ธีรปญโญ ไดสนทนาธรรมกับคุณสันติ ภิรมยภักดี ณ บริเวณดานหลังอุโบสถ คุณสันติชี้นิ้วไปยังสถานที่แหงหนึ่ง พลางถามวา “พื้นดินที่เปนบอดินแหงผากนั้นเอาไวทําอะไรครับ?” ทานพระมหาอาย กลาวตอบเชิงคมคิดวา “พื้นที่ตรงนั้นอาตมาเรียกวา “น้ำบมี บมีน้ำ” คุณสันติ มีทาทีสุขุมลุมลึกดวยความสนใจปรัชญาที่ซอนอยูในภาษาทองถิ่น ทานพระมหาอายจึงอธิบายความหมายเชิงอีสานภาษาศาสตรวา “น้ำบมี คือ ไมมีน้ำ, บมีน้ำคือ น้ำไมมี” หากตีความเชิงภาษาไทยจะเปน “น้ำบมี คือ มีนํ้ำในสระ, บมีน้ำ คือ สระมีนํ้ำ” ดวยธรรมพาทีสั้นๆ เชนนี้ กาลตอมาจึงเกิดเปนบอเก็บน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญตั้งอยูกลางระหวางอุโบสถพุทธชยันตีและพระธาตุดินแดง หากมองมุมสูงจะปรากฏภูมิทัศนของสระมุจลินทสิงหนาคราชอยางงดงามที่สุด
       ทานพระมหาอาย ธีรปญโญ ไดกรุณาตั้งชื่อและอธิบายที่มาวา

“มุจลินท” หมายถึง พญานาคมุจลินทผูแผพังพานปองพระสมณโคดมเมื่อเกิดพายุฝนเปนเวลา ๗ วันหลังตรัสรู,

“สิงห” หมายถึง สัตวที่มีอํานาจดูสงานาเกรงขามและอีกนัยหนึ่งเปนนามมงคลของบริษัทสิงห คอรปอเรชั่น ผูบริจาคสรางบอน้ำถวาย,

“นาค” หมายถึง งูขนาดใหญมีหงอน เปนสัญลักษณแหงความยิ่งใหญ ความอุดมสมบูรณ และชาวพุทธอีสานมีความเชื่อในพญานาคตั้งแตบรรพบุรุษ,

“ราช” หมายถึง สรางบอนําตามรอยศาสตรพระราชาเพื่อนอมอุทิศถวายเปนพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

เพราะฉะนั้นจึงเรียกชื่อบอน้ำวา “สระมุจลินทสิงหนาคราช”

๒. แนวคิดและขนาดลักษณะ

“ขุดบอน้ำถวายไวในพระพุทธศาสนา เสมือนหนึ่งสรางตานําแหงโพธิญาณไวในธัมมิกชน” เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๕๙ บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรซ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น จํากัด ไดมอบหมายใหบริษัท กอลฟอีสท จํากัด เปนผูดูแลโครงการงานขุดขยายบอเดิมของสระมุจลินทสิงหนาคราช โดยแบงระบบงานเปน ๕ ชวง คือ

๑. งานขุด, งานขนดินถมดินพรอมปรับเกลี่ยในบริเวณ

๒. งานปูแผนดินเหนียวสังเคราะห, งานแตง Slope ขอบบอ, งานขุดรอง ดินขอบบอ ยึดแผน Bentonite และงานปูแผนเบนโทไนท,

๓. งานถมดิน, งานขุดดินใชถมทับแผน เบนโทไนท, ถมดินยึดแผนเบนโทไนท และถมดินทับแผนเบนโทไนทหนา ๓๐ ซม.

๔. งานปรับแตง Slope ขอบลางหลังปูดินทับแผน และ

๕. งานปูหญาตาม Slope ขอบบอหนาดินสําหรับปลูกหญา  

การจัดสรางบอนํา ไดแบงระยะแนวบอนําเปน ๔ แนว คือ แนวกนบอ, แนวรอยตอระหวางแผน, แนวขอบบนบอ, และแนวระดับน้ำ การขุดขยายสระน้ำแหงนี้ ใชพื้นที่ขอบบอ ๓,๙๗๔ ตารางเมตร, พื้นที่ขอบน้ำ ๓,๖๒๖ ตารางเมตร, ปริมาณน้ำกักเก็บ ๑๑,๔๘๒ ลูกบาศเมตร, พื้นที่ปลูกหญาปองกันการไหลเซาะ ๓๖๕ ตารางเมตร, บอน้ำมีขนาดลึกชัน ๕.๕ เมตร, ปูดวยแผนเหนียวสังเคราะหปูทับซอนดวยแผน GCL. จํานวน ๒๓ มวนๆ ละ ๕๐ เมตร (GCL. คือแผนดินเหนียวสังเคราะหผลิตจากวัสดุใชปองกันการรั่วซึมของน้ำ) ขนาดยาว ๑,๐๒๐ เมตร x ๖.๕ ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๖,๖๓๐ ตารางเมตร สระมุจลินทสิงหนาคราชแหงนี้ใชงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานหกแสน บาทถวน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. เจาภาพและอัตถจารีชน

บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรซ จํากัด บริษัทในเครือของบริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น จํากัด

โดย ศรัทธานุมัติของคุณสันติ ภิรมยภักดี : ผูสรางถวาย

นายทิดฐพงษ พรมภักดี : เปนวิศวะกรโครงการ

พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต : ผูประสานการขุดบอ

พระมหาอาย ธีรปญโญ : ผูใหแนวคิดจัดสราง 

๔. ประโยชนใชสอย

สระน้ำตั้งอยูทามกลางระหวางอุโบสถพุทธชยันตีและพระธาตุดินแดง, เปนบอเก็บน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของวัด, เปนลานปฏิบัติธรรมและทํากิจกรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา, เปนสถานที่ทองเที่ยวทองธรรมของชาวมหาสารคาม 

bottom of page