top of page

ตราวัดปาธรรมอุทยาน

ปรัชญาความหมายจากตราวัดปาธรรมอุทยาน

๑. องค์พระะธาตุนาดูน

     หมายถึง พระธาตุเจดียที่เปนหลักฐานสําคัญวา “พุทธมณฑลอีสาน” ศูนยกลางการเผยแผพระพุทธศาสนาที่ปรากฏความเจริญรุงเรืองในรองรอยอารยธรรม พระพุทธศาสนาทั้งในอดีตและปจจุบันของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งตั้งอยูในภาคตะวันเฉียงเหนือของประเทศไทย การสรางวัดปาธรรมอุทยานขึ้นมาก็เพื่อบูชาคุณแผนดินไทยและการเชิดชูพระพุทธศาสนาใหสงางาม

๒. วงลอธรรมจักร

     หมายถึง พระธรรมและวงลอจักรนั้น เปนสัญลักษณที่มีความเปนสากลและเขาใจงายแกผูพบเห็น วงลอที่เปนพลังขับเคลื่อนหมุนไปของพุทธธรรมสูสังคมไทยและประชาคมโลก นับวาเปนทัสสนานุตริยะธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตอยูอยางประเสริฐและมีความสงบ สันติสุขในชีวิตอยางยั่งยืน

๓. ดอกบัวและใบโพธิ์

     หมายถึง ดอกบัวและใบโพธิ์ มีลักษณะเหมือนรูปหัวใจของพุทธบริษัทผูประกอบดวยความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและมีจิตปรารถนาพนทุกขดวยปญญา เห็นชอบในอริยสัจธรรม

     “ดอกบัว” เปนสัญลักษณแหงศรัทธา มีลักษณะเปนดอกบัวที่ชูดอกพนจากผิวนําขึ้นมารับแสงสวางเหมือนกับผูที่หลุดพนจากความทุกขทั้งปวง

     “ใบโพธิ์” เปนสัญลักษณแหง ปญญา มีลักษณะเปนใบโพธิ์สีทองเต็มใบใหความรุงเรืองใหความรมเย็นเปนสุข เหมือนผูเขาถึงโพธิ ธรรมแลวยอมกลายเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม

๔. กวางและธงพุทธชยันตี

     หมายถึง “กวาง” เปนคติสัญลักษณสื่อถึงปาอิสิ ปตนมฤคทายวัน อันเปนรมณียสถานและเขตอภัยทานในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจา ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร เปนปฐมเทศนาในวันเพ็ญอาสาฬหบูชา

     “ธงพุทธชยันตี” สื่อความหมายในการประกาศหลักธรรมเพื่อมุงหวังชนะตนดวยธรรมวิชัย

๕. ชื่อวัดปาธรรมอุทยาน

     หมายถึง ผืนแผนดินแหงมรรคผลนิพพาน โดย อาศัยปาเปนแหลงเรียนรูธรรมะสูความหลุดพนจากทุกขทั้งปวง วัดปาธรรมอุทยาน ตั้งอยูบริเวณปาโคกดินแดง ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีฐานะเปนวัด ราษฎร สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๙ ตัวอักษรสีทอง เปนสื่อแทนธรรมะที่บริสุทธิ์ดวยความหลุดพน พื้นสีเขียว เปนสื่อแทนผืนปาที่อุดมดวย ความสมบูรณแหงธรรมชาติ

ผูออกแบบตราวัด : คณะกรรมการบุญภาคีอุโบสถพุทธชยันตี

ผูอธิบายความหมาย :  พระมหาอาย ธีรปญโญ

ผูเขียนแบบ :  อาจารยประกิจ ลัคนผจง

ผูจัดทํากราฟก :  พระเอกชัย อรินทโม

bottom of page