top of page

หอแจกสารนาถ

 

๑. ความเปนมา

เมื่อกลางปพุทธศักราช ๒๕๕๗ คณะบุญภาคีอุโบสถพุทธชยันตี นําโดย คุณนริศ เชยกลิ่น, คุณจันทนา ศรีวิริยะเลิศกุล ประธานอุปถัมภ และประธานคณะกรรมการดําเนินการกอสรางอุโบสถพุทธชยันตี มองเห็นความจําเปนของเสนาสนะของวัดปาธรรมอุทยานที่มีอยูคอนขางจํากัด ดวยสาเหตุวาวัดปาธรรมอุทยาน ตั้งอยูในปาใหญไมมีชุมชนใดหมูบานหนึ่งคอยอุปถัมภเฉกเชนวัดทั่วไป จึงปรารภกับคณะสงฆวัดปาธรรมอุทยาน วาจะขอสรางถาวรวัตถุหลังใหมแทนศาลาหลังเกาที่ทรุดโทรม เพื่อเปนสถานที่ฉันภัตตาหารเชา-เพล ทํากิจกรรมบําเพ็ญกิจกุศลสําคัญ และใชเปนหอสวดมนตชั่วคราว  ดวยบุญปรารภนี้ คณะบุญภาคีมีฉันทามติเปดรับบริจาคจากผูศรัทธาทั่วไป ทั้งอนุมัติงบประมาณสวนหนึ่งจากกองทุนอุโบสถพุทธชยันตีจัดสรางหอแจกสารนาถ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทําพิธีมอบถวายศาลาเนื่องในวันทอดกฐินสามัคคี ปที่ ๔ โดยมี คุณสันติ ภิรมยภักดี เปนประธานพิธี

 

กาลตอมาพระมหาอาย ธีรปญโญ นําพาคณะผูบริหารสถานีโทรทัศน และผูจัดละคร สายบุญ อาทิเชน คุณพลากร สมสุวรรณ, คุณดวงดาว จารุจินดา, คุณทาริกา ธิดาทิตย, คุณกอบสุข จารุจินดา, คุณทัศนวรรณ เสนียวงศ ณ อยุธยา, คุณจารุวรรณ ปญโญภาส, คุณณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม และญาติธรรมผูจัดละคร ดารานักแสดงอีกมากมาย รวมกันหลอพระประธานปางนาคปรกพรอมคูพระอัครสาวก ณ โรงหลอจังหวัดนครปฐม และอัญเชิญมาประดิษฐานเปนพระพุทธประธานประจําหอแจกสารนาถแหงนี้ จึงตั้งชื่อศาลาวา “หอแจกสารนาถ”

๒. แนวคิดและขนาดลัักษณะ

หอแจกสารนาถเปนศาลาคูกับหอภาวนาพุทธคยา แนวคิดการออกแบบเนนตอบโจทยเปนอาคารเอนกประสงค ทํากิจวัตรของพระสงฆและเกื้อกูลกิจกรรมหลากหลายระหวางวัดกับชุมชน งายตอการดูแลรักษาในปจจุบันและไมเปนภาระตอการบูรณะปฏิสังขรณในอนาคต ตองการสรางวัดใหเปนศูนยรวมทางจิตใจของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะทางสถาปตยกรรมยังคงรักษาแบบพื้นถิ่นไทยอีสานโบราณไว หอแจกสารนาถมีลักษณะเปนอาคารไทยอีสานประยุกตชั้นเดียว กออิฐถือปูนทั้งหลัง ไมมีชอฟาใบระกา หลังคาคลุมสูง ๒ ชั้นมุงดวยแผนเมทัลชีทสีเขียว ขนาด กวาง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๑๐ เมตร ทางเดินรอบศาลาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศาลาประดิษฐาน “พระพุทธศาสดาพลากร” ปางนาคปรก หลอดวยทองเหลืองพนสีขาว ปางสมาธิ พุทธลักษณะแบบรัตนโกสินทร ขนาดหนาตักกวาง ๒๐ นิ้ว มีคูพระอัครสาวกในอิริยาบทนั่งพับเพียบดูสงบสํารวม ขนาดหนาตักกวาง ๑๖ นิ้ว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ คณะเจา ภาพไดทําพิธีถวายและอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแทนภายใน หอแจกสารนาถใชงบกอสรางทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ (สองลานหาแสนบาทถวน)

๓. เจาภาพและอัตถจารีชน

คุณนริศ เชยกลิ่น, คุณจันทนา ศรีวิริยะเลิศกุล และคณะกรรมการบุญภาคีอุโบสถพุทธชยันตี : ผูสรางถวาย

นายภานุวัฒน จันลาวงศ : ผูออกแบบ

พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต : ผูควบคุมดูแลการกอสราง

พระมหาอาย ธีรปญโญ : ผูใหแนวความคิดสราง

๔. ประโยชนใชสอย

เปนสถานที่ปฏิบัติธรรม, ศาลาฟงธรรม, รับรองพุทธศาสนิกชน, ประชุมสัมมนา, ฉันภัตตาหาร, จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และบําเพ็ญกิจกุศลอื่นๆ ตามโอกาสอันควร 

History
bottom of page