top of page

ถนนแห่งความดี

'มุ่งสู่ทางแห่งการดับทุกข์โดยแท้'

๑. ความเปนมา

จากธรรมยาตรามหาสถูปบรมพุทโธสูการสรางความดี “ถนนแหงธรรม”

เมื่อตนป พุทธศักราช ๒๕๕๙ คณะญาติธรรมเดินทางไปแสวงบุญและนมัสการพระมหาเจดียบรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเชีย โดยมีพระมหาอาย ธีรปญโญ นําบรรยายตลอดเสนทาง วันหนึ่งขณะที่ทานขาวกลางวันกอนเดินทางกลับประเทศไทย คณะผูศรัทธาไดแจงความประสงคทําบุญสรางถนนภายในวัดปาธรรมอุทยานเปนเบื้องตน กระทั่งหลังจากพรรษาปเดียวกัน คณะธรรมยาตราซึ่งนําโดย คุณยุพา เตชะไกรศรี มีโอกาสเขารวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีสรางพระธาตุดินแดงที่วัดปาธรรมอุทยาน พรอมกันนั้นพระมหาอาย ธีรปญโญไดเดินเทานําพาคุณยุพา ตรวจงานสรางโรงทานสํารวจพื้นที่บริเวณวัด นั่งรถตรวจดูเสนทาง วางแผนลําดับความสําคัญ และประเมินงบประมาณที่จะจัดสรางถนน ๓ เสนทาง คือ  

เสนที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนภายในบริเวณวัด จํานวน ๔,๓๖๗ ตารางเมตร

เสนที่ ๒ ถนนหินคลุกบดอัดแนนแบบมาตรฐานสากลเสน จากปากทางถึงพระธาตุดินแดง จํานวน ๖,๘๑๐ ตารางเมตร

เสนที่ ๓ ถนนหินคลุกบดอัดแนนแบบมาตรฐาน เทรอบถนนวงรอบสระมุจลินทสิงหนาคราช ดานหลังอุโบสถพุทธชยันตี

 

ปรารภเหตุเชนนี้ คุณยุพา เตชะไกรศรี และคณะญาติธรรม ไดทราบปญหาและมองเห็นความจําเปนในการสรางถนนดังกลาวจึงตอบรับเปนเจาภาพ การสรางถนนสายนี้กลาวตามอานิสงสนับวา “เปนถนนแหงความดีมุงสูทางแหงการดับทุกขโดยแท”

๒. แนวคิดและอานิสงสสรางถนน

ปรัชญาความคิดการสรางถนนแหงความดีวา “สรางถนนสายบุญถวายไวในพระพุทธศาสนา เสมือนหนึ่งสรางหนทางปญญาสูการบรรลุธรรม” อานิสงสการสรางถนนเขาวัดนั้น สงผลใหผูทําบุญมีลูทางมีชองโอกาสในการทํามาหากินเดินทางไปที่ไหนก็แคลวคลาดปลอดภัย ทําอะไรก็ไมติดขัดจนปญญาจักพบหนทางสวางโลงเตียนอยูเสมอ และที่สุดคือตั้งมั่นในธรรมเหมือนอดีตพระชาติพระพุทธเจาสมณโคดม ขณะเสวยพระชาติเปน “สุเมธดาบส” ไดขนดินหินทรายมาถมหลุมบอปรับทางสรางถนน ถวายแผนหลังเปนสะพานใหพระพุทธเจาทีปงกรไดขามพน เปนอานิสงสใหมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาพระนามวา “สมณโคดม” มีพุทธวจนะตรัสรับรองอานิสงสการสรางถนนปรากฏในวนโรปสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรควา

เทวดาทูลถามวา  ชนพวกไหนมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน  ชนพวกไหนตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีลเปนผูไปสวรรคฯ

พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ชนเหลาใดสรางอาราม (สวนไมดอกไมผล) ปลูกหมูไม (ใชรมเงา)  สรางสะพาน (ถนนหนทาง) และชนเหลาใดใหโรงน้ำเปนทาน และบอน้ำ ทั้งบานที่พักอาศัย  

ชนเหลานั้นยอมมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน  ชนเหลานั้นตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล เปนผูไปสวรรค ฯ

 

วนโรปสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

๓. เจาภาพและอัตถจารีชน 

คุณสุเมธ-คุณยุพา เตชะไกรศรี, คุณสรพจน เตชะไกรศรี และครอบครัว : ผูสรางถวาย

นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม : ผูสนับสนุนเครื่องจักรและคาน้ำมัน เพื่ออุทิศสวนกุศลให ดร.ยิ่งยศ อุดรพิมพ์

พระอธิการกุหลาบ อัคคจิตโต : ผูควบคุมดูแลการกอสราง

พระมหาอาย ธีรปญโญ : ผูใหแนวความคิดจัดสราง

๔. ประโยชนใชสอย

ใชในการสัญจรจาริกของพระสงฆสามเณรและพุทธศาสนิกชน, ชาวมหาสารคามไดถนนที่แลดูงดงามสะอาดตาสัญจรไปมามีความปลอดภัย, วัดปาธรรมอุทยานไดถนนที่เขากับบรรยากาศปารมณียสถาน, และเปนการสรางสาธารณทานถวายไวในพระพุทธศาสนาอยางยั่งยืน

bottom of page