top of page

ประธานคณะกรรมการ

จัดงานธรรมสมโภช อุโบสถพุทธชยันตี

พระมหาคุณาวุฒิ เขมเปโม, ดร. 

สัมโมทนียกถา

อุโบสถ เปนบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ งดงาม และมี กําลังบุญมาก กลาวคือ เปนศูนยกลางแหงอาราม ประดิษฐาน พระพุทธรูปที่สําคัญที่สุด ดุจเปนที่ประทับกระทําพุทธกิจของ พระพุทธเจา ๑  เปนสถานที่ “ใหกําเนิด” ทําสังฆกรรมญัตติ จตุตถกรรมอุปสัมปทาแกกุลบุตรผูมีศรัทธาแรงกลาถูกตองตาม พระวินัย ๑ เปนสถานที่ทําสังฆกรรมอัพภานกรรม เพื่อยังความ งดงามบริสุทธิ์ใหเกิดแกพระสงฆ ๑ เปนสถานที่ทําวัตรสวดมนต เชา-เย็น ปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัท ๑ เปนสถานที่บําเพ็ญกุศล ในโอกาสตางๆ ๑ ความสําคัญแหงบุญสถานดังกลาวนี้ ผูใดไดเห็นก็เปนบุญ รับรูถึงความมีพลังแหงบุญมหาศาล ยิ่งไดเขาสูภายในอุโบสถ หรือรวมกิจกรรมอันเปนบุญทั้งหลาย ก็ยิ่งทําใหเกิดปติสุข รมรื่น รมเย็นใจในบุญหาประมาณมิไดแลว จะกลาวไปใยถึงบุญอันจะ เกิดแกผูมีศรัทธาไดสรางอุโบสถถวายไวในพระพุทธศาสนายิ่งเปนบุญเหลือคณานับ เพราะการสราง อุโบสถ เปนเรื่องที่ทําไดยาก ตองใชกําลังบุญอันประกอบดวยความวิริยะอุตสาหะอยางมาก ทั้งกําลัง กาย กําลังใจ กําลังทรัพย และกําลังบริวารบารมีอยางสูงยิ่ง  รวมทั้งตองใชเวลาดําเนินการกอสราง ยาวนานกวาจะเสร็จสมบูรณ คุณนริศ  เชยกลิ่น เปนผูมีศรัทธาอยางแรงกลา หลอมรวมใจญาติมิตรสายบุญและ ครอบครัว “เชยกลิ่น”  โดยมี ดร.พระมหาอาย  ธีรปญโญ เปนผูนําบุญและชี้บอกขุมทรัพยแกญาติ ธรรม ไดรวมกันทําสิ่งที่ทําไดยากยิ่ง สรางอุโบสถ “พุทธชยันตี”  เดนสงา งดงาม ลําคา อันควรเปน ที่แซซองสรรเสริญ ตั้งแตมนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก ยากที่จะหาคํามาพรรณนาไดครบถวน มีคุณภานุวัฒน จันลาวงศ ผูมอบถวายจิตวิญญาณแหงสถาปนิกออกแบบถวายเปนพุทธบูชาสุดหัวใจ และทีมชางผูรังสรรคงานสุดฝมือ ขอชื่นชมบารมีบุญ พระอธิการกุหลาบ  อัคคจิตโต  ผูมอบถวายชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา มาปกกลดรักษาและบํารุงผืนปา “โคกดินแดง” จนมีสภาพที่รมรื่นเปนรมณียวิปสสนาสถาน เปนที่ ตั้งแหงอุโบสถที่งดงามยิ่ง ขออนุโมทนาทุกกําลังแหงบุญที่รวมกันสรางบุญสถานแหงนี้ ตั้งแตดําริเริ่มตน จนถึงวันที่ อุโบสถสําเร็จสมบูรณ อันจะเกื้อกูลประโยชนแกพระพุทธศาสนาอยางอเนกอนันต  บุญทุกภาคสวน อันจะเกิดในสถานที่แหงนี้ในปจจุบันและอนาคต จงเกื้อกูลใหทุกทานไดเปนผูมีความบริสุทธิ์แหงจิต เร็วพลัน  มีความสัมฤทธิ์แหงธุรกิจโดยทั่ว  มีความงอกงามไพบูลยในพระพุทธศาสนายิ่งๆ ไป
ขออนุโมทนา

bottom of page